Privacy Policy

Tijdens uw bezoek aan deze Website (de “Website”) kunnen wij gegevens verzamelen en verwerken (de “Verwerking”) die u kunnen identificeren (“Persoonsgegevens”).

Wij hechten er het grootste belang aan dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten, en in het bijzonder volgens de volgende principes:

 • Rechtmatigheid: de Verwerking moet worden uitgevoerd voor een expliciet, legitiem doel en op basis van een geïdentificeerde wettelijke basis.
 • Transparantie: wij informeren u wanneer er een verwerking door ons plaatsvindt.
 • Minimalisatie: Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het nagestreefde doel.
 • Bescherming: wij zorgen ervoor dat we aan de wettelijke eisen voldoen om een passend beschermingsniveau te garanderen.
 • Beveiliging: wij implementeren de technische en organisatorische maatregelen die zijn aangepast aan het gevoeligheidsniveau van de verzamelde Persoonsgegevens om hun integriteit en vertrouwelijkheid tijdens de Verwerking te garanderen.

In dit beleid wordt gedetailleerd uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, postadres en/of e-mail, telefoonnummer;
 • Technische gegevens waarmee u indirect geïdentificeerd kunt worden, zoals uw IP-adres;
 • Geanonimiseerde gegevens als onderdeel van analyses van doelgroepmetingen.

In sommige gevallen gebruiken wij cookies om technische gegevens te verzamelen. Ons cookiebeleid kunt u hier lezen.

2. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel

Beschrijving

Juridische basis voor verwerking 

Om u een betere gebruikerservaring te bieden

 • Optimale presentatie van de Website
 • Fraude- of foutdetectie
 • Reageer op uw verzoeken om informatie
 • Analyseer het gebruik van de website (de gegevens worden beheerd in een geaggregeerde vorm die geen identificatie van de gebruiker mogelijk maakt) 

Gerechtvaardigd belang

Om u inhoud en aanbiedingen te bieden die voor u interessant kunnen zijn

 • Nieuwsbrieven
 • Ken uw voorkeuren, gewoonten, gebruik en gedrag op de Website (cookies)
 • Analyse en prestatiemeting (cookies)
 • Enquêtes, verzoeken om meningen en meningen met betrekking tot producten of de Website
 • Gebruik interactieve functies en in het bijzonder links naar de sociale mediapagina’s van het merk (cookies)
 • Promoties, spelletjes, wedstrijden

Toestemming

Om te reageren op uw klachten of de uitoefening van uw rechten

 • Claims  
 • Verzoek om uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens uit te oefenen

Wettelijke verplichting 

 

Wij bewaren uw gegevens voor een beperkte tijd. De bewaartermijnen worden gedefinieerd op basis van het nagestreefde doel aan de oorsprong van de Verwerking, de aard van de informatie (en in het bijzonder of het gevoelige gegevens betreft volgens de toepasselijke regelgeving) en eventuele wettelijke verplichtingen ter zake.  

3. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is en alleen met de volgende derde partijen:

 • De dochterondernemingen van de Ecotone-groep. Zij bevinden zich in de EER of op een grondgebied waarvan de wetgeving en de bescherming van het personenrecht gelijkwaardig worden geacht aan die van de Europese Unie.
 • De koper van ons bedrijf, indien van toepassing.
 • Dienstverleners die betrokken zijn bij de verschillende doeleinden beschreven in punt 2. Waar nodig zorgen wij ervoor dat de geselecteerde dienstverleners handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en voldoen aan hoge veiligheidsnormen.
 • We kunnen uw Persoonsgegevens delen om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten, om onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten te implementeren of af te dwingen, of om onze rechten, eigendommen of klanten te beschermen. Dit kan gepaard gaan met het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en instanties ter bescherming tegen fraude.

4. Hoe garanderen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens?

Wij maken uw Persoonsgegevens alleen bekend aan dienstverleners waarmee wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten en die schriftelijk hebben ingestemd met het bieden van een passend beschermingsniveau. Onze dienstverleners verzamelen, gebruiken en maken uw persoonsgegevens alleen openbaar binnen een duidelijk omschreven kader, zodat zij de diensten kunnen uitvoeren die zij aan ons leveren.

Om uw Persoonsgegevens te beschermen, volgen wij de beste praktijken uit de sector om verlies, ongepast gebruik of toegang, wijziging of frauduleuze verwijdering te voorkomen.

Onze Website kan soms links naar en van andere Websites bevatten. Houd er rekening mee dat deze websites van derden hun eigen privacy- en cookiebeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze websites.

 5. Kinderen

Niets is belangrijker dan het beschermen van de privacy van kinderen. Om deze reden verzamelen wij geen gegevens van minderjarigen zonder de toestemming van een ouder en geen enkel onderdeel van onze Website is ontworpen om minderjarigen aan te trekken.

Door gebruik te maken van deze Website verklaar je dat je niet minderjarig bent of toestemming hebt van een ouder met ouderlijk gezag. Als ouder kunt u ons uw toestemming geven door contact met ons op te nemen via: e-mail.

De definitie van een minderjarige kan van land tot land verschillen. Wij hanteren altijd de minimumleeftijd die is vastgelegd in de nationale wetgeving.

 6. Uw rechten als gebruiker

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u de volgende rechten over uw Persoonsgegevens:

 • Een recht op toegang: u heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. U heeft ook het recht om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens waarover wij beschikken. 
 • Een recht op rectificatie: als u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren. 
 • Recht op verwijdering of verzet: U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen als:
 1. uw Persoonsgegevens zijn niet langer relevant voor het doel waarvoor de verwerking is gestart; of
 2. u trekt uw toestemming in; of
 3. u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen, waarvoor wij geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden hebben.
 • Een recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om ons te vragen het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken:
 1. tijdens de verificatieperiode, als u ons heeft laten weten dat uw Persoonsgegevens onjuist zijn;
 2. als u van mening bent dat het verzamelen of gebruiken van uw Persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u deze niet wilt verwijderen;
 3. als wij uw Persoonsgegevens alleen nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van uw rechten;
 4. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de Verwerking op basis van onze legitieme belangen, gedurende de periode waarin wij uw verzoek verifiëren. 
 • Een recht op gegevensportabiliteit: Als wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld en gebruikt op basis van toestemming of de uitvoering van een contract, en de Verwerking elektronisch wordt uitgevoerd, heeft u recht op een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens, die u zijn vrij om door te geven aan een ander bedrijf. 
 • Een Recht om uw toestemming in te trekken: Als u ons toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek naar het volgende e-mailadres sturen: privacy@wessanen.com.

Indien u van mening bent dat er niet aan de uitoefening van uw rechten is voldaan, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nationale Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens. 

Beleid bijgewerkt op 24-08-2023.